11/11/13

காதலின் தண்டனை....


காதலின் தண்டனை
இறைவனின் தண்டனை
உன்னை காதலித்தது
காதலின் தண்டனை
உன்னை நான்
பிரிந்தது....!
காதலின் மறைவிடம்
கனவுதான் -அதில்
கூட வரமறுக்கிறாய்...!
நீ தந்த ரோஜாவில்
ஒவ்வொரு முள்ளும்
ரோஜாவால் வரவில்லை
உன்னால் வந்தது....!